نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد

نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد
بررسی موارد خاص در حسابداری – دكتر محسن حمیدیان –
تحلیل آماری – خانم طریقی –
تصمیم گیری در مسائل مالی خانم دكتر نگار خسروی پور –
تئوری حسابداری 2 خانم دکتر زهرا لشکری-
تئوری حسابداری 2 خانم دکتر زهرا لشگری –
تئوری حسابداری 2 دكتر علی باغانی –
حسابداری دولتی پیشرفته خانم دکتر بتول زارعی –
حسابداری دولتی پیشرفته خانم دکتر بتول زارعی –
حسابداری مدیریت دكتر محسن حمیدیان –
حسابداری مدیریت دکتر محبوبه جعفری –
حسابرسی پیشرفته خانم دکتر هدی همتی –
حسابرسی پیشرفته خانم دکتر هدی همتی –
حسابرسی پیشرفته خانم دكتر هدی همتی –
روش تحقیق خانم صلاحی –
روش تحقیق خانم صلاحی –
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر حمیده اثنی عشری –
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر حمیده اثنی عشری –
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر زهره حاجیها –
سیستمهای اصلاعاتی حسابداری دکتر محمدحسین جنانی –
سیستمهای اصلاعاتی حسابداری دکتر محمدحسین جنانی –
مسائل جاری در حسابداری خانم دکتر هدی همتی –
مسائل جاری در حسابداری خانم دكتر هدی همتی –
مسائل جاری در حسابداری دکتر حسین جباری –
مسائل جاری در حسابداری دکتر محمدرضا ستایش –

نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد

نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد

بررسي موارد خاص در حسابداري – دكتر محسن حميديان –

تحليل آماري – خانم طريقي –

تصميم گيري در مسائل مالي خانم دكتر نگار خسروي پور –

تئوري حسابداري 2 خانم دکتر زهرا لشکري-

تئوري حسابداري 2 خانم دکتر زهرا لشگري –

تئوري حسابداري 2 دكتر علي باغاني –

حسابداري دولتي پيشرفته خانم دکتر بتول زارعي –

حسابداري دولتي پيشرفته خانم دکتر بتول زارعي –

حسابداري مديريت دكتر محسن حميديان –

حسابداری مدیریت دکتر محبوبه جعفری –

حسابرسي پيشرفته خانم دکتر هدي همتي –

حسابرسي پيشرفته خانم دکتر هدي همتي –

حسابرسي پيشرفته خانم دكتر هدي همتي –

روش تحقيق خانم صلاحي –

روش تحقيق خانم صلاحي –

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري خانم دكتر حميده اثني عشري –

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري خانم دكتر حميده اثني عشري –

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري خانم دكتر زهره حاجيها –

سيستمهاي اصلاعاتي حسابداري دکتر محمدحسين جناني –

سيستمهاي اصلاعاتي حسابداري دکتر محمدحسين جناني –

مسائل جاري در حسابداري خانم دکتر هدي همتي –

مسائل جاري در حسابداري خانم دكتر هدي همتي –

مسائل جاري در حسابداري دکتر حسين جباري –

مسائل جاري در حسابداري دکتر محمدرضا ستايش –

 

نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد